Skip Navigation

Month-At-A-Glance

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball vs Catholic (Gym)
January 5, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

JV Boys, MS Girls & Boys Basketball vs St. James (Gym)
January 7, 2021 |04:00 PM - 08:00 PM -

Game Times: JV Boys - 4:00pm MS Girls - 5:30pm MS Boys - 6:45pm

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball @ LAMP
January 8, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

MS Girls & Boys Basketball @ PCA
January 11, 2021 |04:00 PM - 06:30 PM -

Game Times: MS Girls - 4:00pm MS Boys - 5:15pm

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball vs Holtville (Gym)
January 11, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

Varsity Girls & Boys Basketball vs Highland Home (Gym)
January 12, 2021 |05:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm (Cancelled) Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

MS Girls & JV Boys Basketball vs MA (Gym)
January 14, 2021 |05:00 PM - 08:00 PM -

Game Time: MS Girls - 5:00pm JV Boys - 6:15pm

Varsity Girls & Boys Basketball @ St. James
January 15, 2021 |05:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: Varsity Girls - 5:30pm Varsity Boys - 7:00pm

School Holiday
January 18, 2021
Varsity Girls & Boys Basketball vs BTW (Gym)
January 19, 2021 |05:30 PM - 09:00 PM -

Game Times: Varsity Girls - 5:30pm Varsity Boys - 7:00pm

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball @ Thorsby
January 21, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball vs LAMP (Gym)
January 22, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm

Varsity Girls & Boys Basketball vs BTW @ Sidney Lanier High School
January 26, 2021 |05:30 PM - 09:00 PM -

Game Times: Varsity Girls - 5:30pm Varsity Boys - 7:00pm

JV Boys, Varsity Girls & Boys Basketball vs Wetumpka (Gym)
January 29, 2021 |04:30 PM - 09:30 PM -

Game Times: JV Boys - 4:30pm Varsity Girls - 5:45pm Varsity Boys - 7:15pm